Добре дошли в сайта 


на ОУ "Иван Вазов" - Видин


Успешна нова учебна година!

Нашата мисия:

Да формираме личности с висока общообразователна подготовка и култура, с яркоизразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна европейска реализация.

Обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на храни за нуждите на ОУ "Иван Вазов"

Заповед                                Публична покана


Документация:

Оферта                                Договор закуски

Описание                             Договор обяд

Адм. сведения                      Декларация чл. 47

Техн.спецификация            Декларация договор

Техн. предложение             Подизпълнител1

Банкова гаранция               Подизпълнител2

 

 

Стратегия за развитието

на ОУ "Иван Вазов" - Видин

за периода 2014 - 2020 година

УВОД

В днешна България, след двадесет и пет годишен период на демократични промени, училището все още не е осъзнало новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. Младите хора са лишени от ясна перспектива за бъдещето си, а това ги демотивира и ги прави пасивни и безразлични.

В ролята си на учители, ние сме активни граждани, които са ангажирани с българското образование. Ясната визия за бъдещето, точната мисия, цели и план за постигането им са предпоставка за постигане на положителни резултати.

Ръководени от намерението и стремежа за разработване на една полезна и реална стратегия, създадена с общите усилия на цялата педагогическа колегия, преминахме към най-отговорната задача - да обявим дългосрочните цели на училището.

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на образованието.

Вижте цялата стратегия...


Добре дошли в сайта 


на ОУ "Иван Вазов" - Видин 

Нашата мисия:

Да формираме личности с висока общообразователна подготовка и култура, с яркоизразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна европейска реализация.